ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoopvoorwaarden van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop , gevestigd te Nijmegen.
Versie geldig vanaf 1-juli-2020.

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder ` Radboud Universiteitsbibliotheek webshop ` wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:

Bibliotheek webshop van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Erasmuslaan 36, 6500 HA Nijmegen. Kamer Van Koophandel nummer: 41055629.

1.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van Radboud Universiteitsbibliotheek webshop en overeenkomsten met de voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop, voor de uitvoering waarvan door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop derden dienen te worden betrokken.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 In het geval de algemene verkoopvoorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de onderhavige voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed onderling overleg een vervangend beding vast te stellen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop.

2.2 Een overeenkomst (tot levering en afname) komt tot stand door plaatsing van een bestelling via de website van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop en na acceptatie van de bestelling door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop. Bestellingen via de website van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop worden automatisch per e-mail bevestigd.

2.3 De Radboud Universiteitsbibliotheek webshop is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel om bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling mede aan de afnemer.

2.4 Door plaatsing van een bestelling wordt de afnemer geacht deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort te accepteren.

2.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
 

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien dienst(en)is afgenomen, worden deze zo snel mogelijk (en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden) na de bestelling verzonden en op het account gestort.

4.2 Aan de leveringsplicht van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop geleverde dienst aan de afnemer zijn aangeboden.

4.3 De door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
 

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop zijn, waarna de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop zal trachten om uiterlijk binnen twee werkdagen levering te doen plaatsvinden.
 

Artikel 6. Ontbinding

6.1 De Radboud Universiteitsbibliotheek webshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

6.2 De Radboud Universiteitsbibliotheek webshop is eveneens bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop kan worden gevergd.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde dienst op grond van een bestelling bij de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop, indien er sprake is van een consumentenkoop als bedoeld in , overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde dienst zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde dienst niet aan de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde dienst tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde dienst komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de dienst dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de dienst bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop na ontvangst en controle van de terugontvangen dienst de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde dienst.
 

Artikel 7. Overmacht

7.1 De Radboud Universiteitsbibliotheek webshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oordienst, voorzien of niet voorzien, waarop de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.
 

Artikel 8. Conformiteit, garantie en recht van reclame

8.1 De Radboud Universiteitsbibliotheek webshop staat er voor in dat de geleverde dienst voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. .

8.2 De afnemer is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde dienst aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Wanneer aangetoond is dat de geleverde dienst niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop de plicht om dit alsnog aan te passen.
 

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling van de aan de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop verschuldigde bedragen via, i-DEAL of een interne projectcode.
 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop krachtens overeenkomst aan de afnemer geleverde dienst blijven eigendom van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde dienst zijn voldaan.
 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop geleverde dienst uitsluitend bij de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop en/of haar leveranciers.
 

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 13. Klachten

13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop.

13.2 Bij de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Wanneer een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

© 2015 - 2020 Universiteitsbibliotheek webwinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Privacy & Cookies 1. Beveiliging gegevens De Radboud Universiteit maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot gegevens omtrent bezoekersinformatie. 2. Privacy en vastleggen gegevens De Radboud Universiteit gaat zorgvuldig om met gegevens die bezoekers via de universitaire websites achterlaten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt de Radboud Universiteit zich aan de eisen die de privacy wet- en regelgeving stelt. Voor meer informatie zie algemene Privacyverklaring van de Radboud Universiteit Link: https://www.ru.nl/vaste-onderdelen/privacyverklaring-radboud-universiteit/ 3. Gebruik van cookies Een cookie is een klein bestandje, dat met webpagina's wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Met deze cookies proberen wij onze toekomstige dienstverlening én uw ervaring bij het bezoeken van onze sites te verbeteren. Hieronder leest u meer over de cookies die worden geplaatst door webpagina’s op het domein RU.nl. Functionele en analytische cookies Functionele cookies (cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren) en analytische cookies die nauwelijks tot geen invloed hebben op uw privacy, worden altijd geplaatst wanneer u onze universitaire websites bezoekt. Dit zijn de volgende: Cookievoorkeur Via een balk bovenin onze website en een link in de footer, kunt u aangeven of u al dan niet alle cookies van onze websites wenst te accepteren. Om uw keuze te onthouden, plaatst deze tool een cookie waarin uw keuze is vastgelegd. LiveChat Enkele pagina’s van onze websites bieden een chatfunctie aan om direct met ons in contact te komen wanneer u vragen heeft. Om deze chatfunctie te laten functioneren, zijn cookies noodzakelijk. Er worden geen persoonlijke gegevens van u opgeslagen. Overige cookies Naast de in de vorige paragraaf genoemde cookies, willen onze websites, of enkele van onze websites, gebruik maken van enkele aanvullende cookies. Hiervoor is uw toestemming nodig. Wanneer u hier toestemming voor geeft via de cookiebalk bovenin of onderaan de website, of wanneer u doorklikt naar een tweede pagina van de website en op die manier toestemming verstrekt, worden ook onderstaande cookies geplaatst. Aan websitebezoekers wordt een unieke ID toegekend, zodat Hotjar terugkerende bezoekers kan herkennen zonder gebruik te moeten maken van persoonlijke gegevens, zoals een IP-adres. Het laatste octet van IP-adressen van bezoekers wordt op 0 gezet, zodat uw volledige IP-adres nooit wordt opgeslagen. Wanneer data wordt verzameld via opnames, verbergt Hotjar automatisch invoer in wachtwoordvelden en andere privacygevoelige velden. U kunt meer lezen over de beveiliging van data, privacy en veiligheid op de Hotjar-website. U kunt ook meer lezen over de cookies die Hotjar op uw computer plaatst. De volgende pagina's plaatsen de Hotjar tracking code: Webpagina’s van de corporate website, sectie ‘Opleidingen’ (https://www.ru.nl/opleidingen/ en https://www.ru.nl/english/education/) Webpagina's van het Institute for Water and Wetland Research (https://www.ru.nl/iwwr/) Webpagina's van het Pre-University College of science (https://www.ru.nl/pucofscience/) Webpagina's van de Faculteit der Letteren (https://www.ru.nl/letteren/ en https://www.ru.nl/facultyofarts/) Studyportals Wanneer u zich via Studielink.nl heeft aangemeld voor een opleiding en terugklikt naar onze website, en u alle soorten cookies op onze site hebt geaccepteerd, wordt een script van Studyportals uitgevoerd. Dit script wordt gebruikt om te bepalen of u initieel de Studyportals-website gebruikte om onze website te bezoeken. Aan websitebezoekers wordt een uniek ID toegekend. Uw IP-adres wordt naar Studyportals verzonden, maar het laatste octet van uw IP-adres wordt verborgen, zodat uw volledige IP-adres niet wordt opgeslagen. Adform De standaard unieke trackingcode van Adform wordt gebruikt om bezoeken op een specifieke pagina of gebeurtenis op een website te monitoren. De trackingcode plaatst een cookie en verzamelt bezoekersaantallen, standaard bezoekersinformatie (zoals browsertype, besturingssysteem en schermformaat) en verzendt deze informatie samen met campagnedata naar de Adform-servers. De informatie wordt gebruikt om relevante advertenties aan bezoekers te tonen. Er wordt geen persoonlijke data gedeeld of opgeslagen. De volgende pagina’s plaatsen de Adform-code: Webpagina’s van de Nederlandse corporate website, homepage en sectie ‘Werken bij’ Google Ads remarketing Via de Google Ads remarketing code kunnen wij onze Google Ads advertenties afstemmen op uw klikgedrag tijdens uw eerdere bezoeken aan onze websites. De volgende pagina’s plaatsen de Google Ads remarketing code: Webpagina’s van Radboud In’to Languages (https://www.ru.nl/radboudintolanguages/) Google Analytics voor display advertenties Naast de standaard Google Analytics-cookies om het gebruik van de website bij te houden, wordt er op onze websites een aanvullende ‘third party’ cookie geplaatst door DoubleClick. Met behulp van deze cookie worden Google Analytics-rapporten met demografische en interessegegevens van websitebezoekers gegenereerd. Daarnaast krijgt de Radboud Universiteit de mogelijkheid om gebruik te maken van de display advertentie functionaliteiten van Google Analytics, zoals remarketing, integraties van het DoubleClick Platform en het genereren van rapporten voor Google Display Netwerk-vertoningen. Hierdoor kunnen wij onder andere onze advertenties afstemmen op uw klikgedrag tijdens uw eerdere bezoeken aan onze websites. 4. Cookies en advertenties beheren U kunt uw voorkeur voor de acceptatie van cookies op onze universitaire websites op elk gewenst moment wijzigen via de link ‘Voorkeur wijzigen’ in de footer van iedere pagina. U kunt de optie ‘Advertentie-instellingen’ gebruiken om de Google-advertenties te beheren die u te zien krijgt en u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties. Ook kunt u gebruik maken van de Google Analytics Opt-out Browser Add-on om ervoor te zorgen dat Google Analytics geen gebruik kan maken van uw data. U kunt bovendien de cookies van veel bedrijven, die deze voor online advertenties gebruiken, beheren op de pagina Your Online Choices en het Network Advertising Initiative. Tot slot kunt u cookies beheren in uw webbrowser of via de stap voor stap uitleg van de Consumentenbond.