ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene verkoopvoorwaarden van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop , gevestigd te Nijmegen.
Versie geldig vanaf 1-juli-2020.

 

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder ` Radboud Universiteitsbibliotheek webshop ` wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan:

Bibliotheek webshop van de Radboud Universiteit Nijmegen.
Erasmuslaan 36, 6500 HA Nijmegen. Kamer Van Koophandel nummer: 41055629.

1.2 Deze algemene verkoopvoorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van Radboud Universiteitsbibliotheek webshop en overeenkomsten met de voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop, voor de uitvoering waarvan door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop derden dienen te worden betrokken.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 In het geval de algemene verkoopvoorwaarden en een Overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules bevatten, prevaleert de Overeenkomst.

1.6 Indien enig onderdeel van de onderhavige voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene verkoopvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen gebonden zijn zich in te spannen om in goed onderling overleg een vervangend beding vast te stellen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop.

2.2 Een overeenkomst (tot levering en afname) komt tot stand door plaatsing van een bestelling via de website van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop en na acceptatie van de bestelling door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop. Bestellingen via de website van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop worden automatisch per e-mail bevestigd.

2.3 De Radboud Universiteitsbibliotheek webshop is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel om bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop dit binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling mede aan de afnemer.

2.4 Door plaatsing van een bestelling wordt de afnemer geacht deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort te accepteren.

2.5 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk tussen partijen overeengekomen.
 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro`s uitgedrukt, inclusief omzetbelasting (BTW).
 

Artikel 4. Aflevering

4.1 Indien dienst(en)is afgenomen, worden deze zo snel mogelijk (en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden) na de bestelling verzonden en op het account gestort.

4.2 Aan de leveringsplicht van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop geleverde dienst aan de afnemer zijn aangeboden.

4.3 De door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop opgegeven levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding.
 

Artikel 5. Levertijd

5.1 Een door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop zijn, waarna de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop zal trachten om uiterlijk binnen vijf werkdagen levering te doen plaatsvinden.
 

Artikel 6. Ontbinding

6.1 De Radboud Universiteitsbibliotheek webshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

6.2 De Radboud Universiteitsbibliotheek webshop is eveneens bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop kan worden gevergd.

6.3 De afnemer heeft het recht om bij geleverde dienst op grond van een bestelling bij de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop, indien er sprake is van een consumentenkoop als bedoeld in , overeenkomstig artikel 7:5 BW, binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde dienst zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde dienst niet aan de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering melding te maken bij de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde dienst tijdig (uiterlijk 14 werkdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde dienst komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de dienst dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de dienst bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop na ontvangst en controle van de terugontvangen dienst de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

6.4 Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde dienst.
 

Artikel 7. Overmacht

7.1 De Radboud Universiteitsbibliotheek webshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oordienst, voorzien of niet voorzien, waarop de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.
 

Artikel 8. Conformiteit, garantie en recht van reclame

8.1 De Radboud Universiteitsbibliotheek webshop staat er voor in dat de geleverde dienst voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. .

8.2 De afnemer is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de geleverde dienst aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de afnemer de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien werkdagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Wanneer aangetoond is dat de geleverde dienst niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop de plicht om dit alsnog aan te passen.
 

Artikel 9. Betaling

9.1 Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt betaling van de aan de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop verschuldigde bedragen via, i-DEAL, Creditcard of een interne projectcode.
 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop krachtens overeenkomst aan de afnemer geleverde dienst blijven eigendom van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens die overeenkomst geleverde dienst zijn voldaan.
 

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop geleverde dienst uitsluitend bij de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop en/of haar leveranciers.
 

Artikel 12. Toepasselijk recht

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 

Artikel 13. Klachten

13.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend bij de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop.

13.2 Bij de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Wanneer een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Radboud Universiteitsbibliotheek webshop binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

© 2015 - 2024 Universiteitsbibliotheek webwinkel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel